POUČENÍ V PROGRAMU UGO OČISTNÝ PŮST

 

1. Poučení


Účelem programu UGO Očistný půst není léčit či uzdravovat.

Žádné materiály, metody či myšlenky poskytnuté v rámci programu UGO Očistného půstu nejsou určeny k léčbě jakéhokoliv onemocnění nebo zdravotního problému. Cílem není diagnostikovat onemocnění ani stanovit léčbu. Upozorňujeme, že se mohou vyskytnout nežádoucí účinky, jako je nevolnost, únava, pocit zimy, nesoustředěnost, také průjmy či zvracení. Pokud se u vás vyskytne kterýkoli z uvedených nežádoucích účinků v závažné míře nebo po delší dobu přetrvává, neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc. Stejně postupujte i v případě výskytu jiného než výše uvedeného nežádoucího účinku. Důrazně doporučujeme, abyste před zahájením jakékoliv činnosti související se zdravím, jídelníčkem nebo cvičením požádali o souhlas a o radu svého registrujícího lékaře, popřípadě jiného poskytovatele zdravotních služeb. 

UGO Očistný půst neslouží jako léčba ani ke stanovování diagnózy a v žádném případě nenahrazuje lékařskou péči! Pokud užíváte léky nebo trpíte vážným onemocněním či máte specifické nároky na výživu, poraďte se s vaším ošetřujícím lékařem, zda je pro vás účast v programu UGO Očista vhodná. UGO Očista není vhodná pro těhotné nebo kojící. Účast osob mladších 18 let v programu UGO Očistný půst je zakázána. Upozorňujeme, že UGO Očistný půst není vhodný jako dlouhodobá redukční dieta. Pokud potřebujete redukovat váhu, je důležitá celková změna životního stylu.


2. Ochrana osobních údajů


Společnost zpracovává osobní údaje registrovaného účastníka pro účely jeho účasti v programu UGO Očistný půst (tj. pro účely plnění smlouvy) a dále z důvodu oprávněných zájmů Správce pro účely přímého marketingu zasíláním obchodních sdělení (e-mail) prostřednictvím elektronických prostředků ) a ochrany základních či jiných práv Správce vyplývajících z obecně závazných právních předpisů. Pro zpracování osobních údajů k uvedeným účelům se souhlas registrovaného účastníka nevyžaduje. Správce zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, datum narození, e-mailová adresa. Poskytnutí osobních údajů je podmínkou účasti v programu UGO Očistný půst. Doba zpracování osobních údajů nepřesáhne 10 let po ukončení smluvního vztahu se Správcem. Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny zaměstnancům Správce, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností, zpracovatelům, s nimiž má Správce uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů. Seznam zpracovatelů osobních údajů bude poskytnut na vyžádání registrovaným účastníkem. Správce se zavazuje vhodným způsobem zabezpečit zpracování osobních údajů registrovaných účastníků v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“)


Registrovaný účastník má následující práva:


a) na přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení jejich zpracování;
b) vznést námitku proti tomuto zpracování;
c) podat stížnost u dozorového úřadu – Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz;
d) kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů s účinky do budoucna, je-li pro zpracování osobních údajů souhlas vyžadován;
e) získat od Správce potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány;
f) aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má registrovaný účastník právo na doplnění neúplných osobních údajů.
g) aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje (také „právo být zapomenut“), popřípadě omezil zpracování za stanovených podmínek, zejména nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, anebo odvolá-li subjekt údajů souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování.
h) na přenositelnost osobních údajů, tzn. získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci. Při výkonu tohoto práva může registrovaný účastník žádat, aby osobní údaje byly předány přímo Správcem jinému správci, je-li to technicky proveditelné.
i) kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, včetně profilování založeného na ustanovených GDPR. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
j) kdykoliv vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů pro účely přímého marketingu (včetně profilování). Pokud registrovaný účastník tuto námitku vznese, nebudou již jeho osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. 
k) nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. 

Pokud se registrovaný účastník domnívá nebo zjistí, že Správce nebo jí pověřené třetí osoby provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požadovat doplnění, opravu, blokování nebo likvidaci osobních údajů. 


Registrovaný účastník je oprávněn zasílání obchodních sdělení na jeho e-mail ukončit taktéž způsobem (kliknutím na odkaz) uvedeným v každém obchodním sdělení.

 

LEHCÍ ŽIVOT – OBCHODNÍ PODMÍNKY 
Tyto Obchodní podmínky vydává společnost UGO trade s.r.o., IČO: 277 72 659, se sídlem Za Drahou 165/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Ostravě, oddíl C, vložka 41473 (dále jen „UGO“).

 

3. Úvodní ustanovení


3.1. Tyto Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytnutí zboží a služeb (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi společností UGO jako poskytovatelem a fyzickou osobou starší 18-ti let (dále jen „zákazník“) prostřednictvím internetového obchodu společnosti UGO. Internetový obchod je společností UGO provozován na internetové stránce www. ugoocista.cz (dále jen „Webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní Webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).


3.2. Tyto Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu zakoupit zboží a služby od společnosti UGO, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží a služeb v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.


3.3. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek.


3.4. Společnost UGO na Webových stránkách nabízí účast v programu „UGO Očistný půst“. Program „UGO Očistný půst“ je programem, jehož podstatou je konzumace šťáv z ovoce a zeleniny vyráběných společností Kofola a.s., IČO: 277 67 680, se sídlem Pod Bezručovým vrchem, Za Drahou 165/1, 794 01 Krnov (dále jen „Kofola“), distribuovaných společností UGO 
v rámci období 3 po sobě jdoucích dnů v množství 1,5l denně + 0,5l Zdravá odměna denně, která je určená pro následné „čisté dny“.


3.5. Zbožím se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí tzv. „UGO balíček“, který se skládá ze šťáv z ovoce a zeleniny v lahvičkách o velikosti 500 ml vyráběných společností Kofola a distribuovaných společností 
UGO a zařazených do programu UGO Očistný půst v celkovém objemu 6 l, dávka na jednotlivý den UGO Očistného půstu je balena v krabici, a příručka k programu UGO Očistný půst (dále jen „UGO balíček“). V průběhu UGO Očistného půstu je dále zákazníkovi bezplatně poskytováno on-line poradenství ve formě poskytování odpovědí na dotazy zaslané prostřednictvím formuláře „on-line poradna“ na Webové stránce.

 

4. Uzavření kupní smlouvy 


4.1. Veškerá prezentace UGO balíčku umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a společnost UGO není povinna Smlouvu uzavřít. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o UGO balíčku, a to včetně uvedení ceny UGO balíčku. Cena UGO balíčku je uvedena včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Poskytnuté ceny při objednávce jsou ceny konečné. Nevztahují se na ně další slevy ani další akce, platné pro provozovny společnosti UGO. Cena UGO balíčku zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost společnosti UGO uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.3. Pro objednání UGO balíčku je nezbytná registrace zákazníka na Webové stránce. Zákazník po vyplnění požadovaných osobních údajů a zatrhnutí kolonky, že se seznámil s dokumentem „Poučení“ a dále s těmito Obchodními podmínkami a vyjadřuje s nimi souhlas je přesměrován přímo do webového rozhraní obchodu, kde může UGO balíček objednat u společnosti UGO. Při registraci je zákazník povinen uvádět pravdivě a správně všechny údaje.

4.4. Objednávka UGO balíčku bez registrace zákazníka není možná. Registrací na Webové stránce zákazníkovi současně, nebyl-li dosud členem klubu UGOFANDA, vzniká členství ve věrnostním programu UGOFANDA, jehož pravidla jsou přístupná na internetové stránce www.ugo.cz, s jejichž zněním zákazník souhlasí. Účastí v programu UGO Očistný půst nevzniká nárok na připsání bodů v rámci věrnostního programu.

4.5. V rámci objednávky zákazník zvolí jednu z provozoven společnosti UGO ze seznamu pro vyzvednutí UGO balíčku, termín UGO Očistného půstu z nabízených variant a dále způsob platby ceny UGO balíčku.

4.6. Před odesláním objednávky je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje vyplněné zákazníkem v rámci objednávky.

4.7. Doručení objednávky společnost UGO potvrdí zákazníkovi zprávou doručenou na emailovou adresu zákazníka jím poskytnutou v rámci registrace.

4.8. Smlouva je uzavřena teprve plnou úhradou ceny UGO balíčku zákazníkem způsobem zvoleným v objednávce.

4.9. Zákazník může změnit termín UGO Očistného půstu určený v objednávce nejpozději 14 pracovních dní před původním dnem, který zákazník zvolil jako termíny zahájení UGO Očistného půstu.

4.10. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.


5. Cena UGO balíčku a Platební podmínky


5.1. Cenu UGO balíčku může zákazník uhradit společnosti UGO následujícími způsoby: v hotovosti na provozovně společnosti UGO ze seznamu v objednávce zákazníka, a to do 3 dnů ode dne odeslání objednávky. Bezhotovostně on-line platební kartou prostřednictvím ověřeného systému GoPay. Pro tento způsob platby jsou akceptovány výhradně karty mastercard, mastercard electronic, visa, visa electron, maestro, diners club international. Při platbě kartou bude zákazník v objednávce přesměrován na platební bránu a postupuje dle zobrazených instrukcí. Pro platbu kartou platí podmínky pro daný případ stanovený příslušnou bankou zákazníka. Zákazník obdrží od společnosti UGO emailovou zprávu potvrzující provedení úhrady ceny UGO balíčku.

5.2. Společnost nepožaduje od zákazníka zálohu či jinou obdobnou platbu.


6. Dodací podmínky


6.1. UGO balíček lze vyzvednout pouze na některé z vybraných provozoven společnosti UGO. UGO balíček lze vyzvednout na provozovně dle volby zákazníka v objednávce zpravidla jedním z níže uvedených způsobů:

a) zákazník obdrží příslušnou denní dávku šťáv z UGO balíčku na provozovně dle volby zákazníka v objednávce, a to každé ráno v rámci třídenního období dle otevírací doby zvolené provozovny.
b) zákazník obdrží celkovou dávku šťáv na provozovně dle volby zákazníka v objednávce, prvé ráno třídenního období dle otevírací doby zvolené provozovny. Variantu/y, jakým způsobem vyzvednout UGO balíček, určuje Společnost na Webové stránce.

6.2. Při každém předání příslušné části UGO balíčku anebo celého UGO balíčku dle odst. 6.1. výše je zákazník povinen se prokázat UGO Fanda kartou anebo uvést své jméno a příjmení v rámci registrace.

6.3. Společnost UGO upozorňuje, že šťávy, které jsou součástí UGO balíčku, musí být vždy uchovávány v souladu s pokyny na etiketě!


7. Odstoupení od Smlouvy


Zákazník bere na vědomí, že hlavní součástí UGO balíčku je zboží (šťávy), které podléhá rychlé zkáze. V souladu s ustanovení § 1837 písm. e) občanského zákoníku proto není zákazník oprávněn od Smlouvy odstoupit. Právo odstoupit od smlouvy pro vady zboží tím není dotčena (viz čl. 8 těchto Obchodních podmínek).


8. Ochrana osobních údajů


Zpracování osobních údajů zákazníka společností UGO probíhá v souladu s právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. P 9. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.

9. Spotřebitelský spor


9.1. Společnosti UGO tímto informuje zákazníka, že má právo podat návrh na zahájení mimosoudního řízení ve věci spotřebitelského sporu vzniklého z uzavřené Smlouvy, a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u společnosti UGO poprvé. Věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy uzavřené mezi společností UGO a zákazníkem je Česká obchodní inspekce.

9.2. Pravidla stanovená Českou obchodní inspekcí, která upravují postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů, stejně jako formulář pro podání návrhu, jsou zákazníkovi k dispozici na internetových stránkách České obchodní inspekce na adrese: adr.coi.cz anebo www.coi.cz.


10. Práva z vad


10.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

10.2. Společnost UGO odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména společnost UGO odpovídá zákazníkovi, že v době, kdy zákazník zboží převzal:

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) věc vyhovuje požadavkům právních přepisů.

U potravin se za vadné považuje i zboží neoznačené datem minimální trvanlivosti a u potravin podléhající rychlé zkáze zboží, které není označeno datem použitelnosti.

10.3. Společnost UGO neodpovídá za vady zboží vzniklé z důvodu špatného skladování nebo zacházení se zbožím.

10.4. Práva z vadného plnění uplatňuje zákazník u společnosti UGO („reklamace“), a to na kterékoli provozovně společnosti UGO (doporučujeme na provozovně vybrané v objednávce), reklamace v písemné formě lze zasílat na níže uvedenou adresu: 

UGO trade s.r.o. Za Drahou 165/1, 794 01 Krnov – Pod Bezručovým vrchem e-mail: info@ugoocista.cz

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy společnost UGO obdržela od zákazníka reklamované zboží.10.5. Společnost UGO je povinna zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy zákazník právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje; společnost UGO je dále povinna vydat potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

10.6. Reklamované zboží zákazník dopraví osobně nebo zašle na místo uplatnění reklamace (běžnou formou, nikoli dobírkou). Vzhledem k tomu, že v rámci reklamačního řízení je nutno ověřit, zda zákazník koupil reklamované zboží skutečně od společnosti UGO, společnost UGO doporučuje, aby zákazník vhodným způsobem tuto skutečnost doložil, a to např. předložením kopie daňového doklady. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zákazník vyzván k odběru zboží.

10.7. Společnost UGO nebo jí pověřený zaměstnanec rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, nedohodne-li se společnost UGO se zákazníkem jinak. Bližší a další informace o stavu reklamace získá zákazník emailem: info@ ugoocista.cz.


11. Další práva a povinnosti


11.1. Zákazník nabývá vlastnické právo k UGO balíčku zaplacením celé ceny UGO balíčku.

11.2. Společnost UGO je oprávněna k prodeji zboží a poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Státní zemědělská a potravinářská inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

11.3. Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

11.4. Společnost UGO není ve vztahu k zákazníkovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.


12. Závěrečná ustanovení


12.1. Smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována společností UGO v elektronické podobě a není přístupná. Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

12.2. Kontaktní údaje společnosti UGO: adresa pro doručování: Za Drahou 165/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, adresa elektronické pošty: info@ugoocista.cz, telefon: +420736 513 123.

12.3. Znění Obchodních podmínek může společnost UGO měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek. Veškeré změny
či doplnění budou oznámení na Webové stránce.

12.4. V případě nevyzvednutí produktů do stanoveného termínu, tj. do 18. hod. posledního dne UGO Očistného půstu určeném zákazníkem v objednávce, proplacená částka propadá.

12.5. Za nákup produktu UGO Očistný půst nepřísluší nárok na načtení UGO Fanda bodů do věrnostního programu UGO. Tento produkt je z věrnostního klubu vyloučen.


Ostrava, dne 1. 3. 2020 UGO trade s.r.o.

 

Poučení v programu UGO Očistný půst

Složení UGO Očistného půstu

Přijímáme platební karty

UGO Očistný půst - prověřeno odborníky

Wellnesia - zdraví nás baví

GoPay
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.