POUČENÍ A SOUHLAS V PROJEKTU UGO OČISTA

 

1. Poučení

Účelem programu UGO Očista není léčit či uzdravovat.

Žádné materiály, metody či myšlenky poskytnuté v rámci programu UGO Očista nejsou určeny k léčbě jakéhokoliv onemocnění nebo zdravotního problému. Cílem není diagnostikovat onemocnění, ani stanovit léčbu. Upozorňujeme, že se mohou vyskytnout nežádoucí účinky, jako jsou nevolnost, únava, pocit zimy, nesoustředěnost, také průjmy či zvracení. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z uvedených nežádoucích účinků v závažné míře nebo po delší dobu přetrvává, neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc. Stejně postupujte i v případě výskytu jiného než výše uvedeného nežádoucího účinku.

Důrazně doporučujeme, abyste před zahájením jakékoliv činnosti související se zdravím, jídelníčkem nebo cvičením požádali o souhlas a o radu svého registrujícího lékaře, popřípadě jiného poskytovatele zdravotních služeb.

UGO Očista neslouží jako léčba ani ke stanovování diagnózy a v žádném případě nenahrazuje lékařskou péči! Pokud užíváte léky nebo trpíte vážným onemocněním či máte specifické nároky na výživu, poraďte se s vaším ošetřujícím lékařem, zda je pro vás účast v programu UGO Očista vhodná. UGO očista není vhodná pro těhotné nebo kojící. Účast osob mladších 18-ti let věku v programu UGO Očista je zakázána. Upozorňujeme, že UGO Očista není vhodná jako dlouhodobá redukční dieta. Pokud potřebujete redukovat váhu, je důležitá celková změna životního stylu.

2. Ochrana osobních údajů

Registrovaný účastník programu svou registrací uděluje výslovný souhlas správci, společnosti  UGO trade s.r.o., IČO:  27772659, se  sídlem  Krnov - Pod Bezručovým vrchem, Za Drahou 165/1, PSČ 794 01 (dále jen „Správce“) se zařazením jeho osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, datum narození nebo  jím  pověřeným  zpracovatelem k účelu jejich marketingového zpracování, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách Správce, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. (nevyloučil-li registrovaný účastník programu tuto možnost zaškrtnutím příslušné kolonky v registračním on-line formuláři, a to na dobu neurčitou. Osobní údaje registrovaného účastníka programu mohou být předány a zpřístupněny společnostem ze skupiny KOFOLA, pro účely, pro které byly získány, s čímž registrovaný účastník programu souhlasí. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Registrovaný účastník programu může bezplatně kdykoliv udělený souhlas písemně odvolat na adrese sídle Správce nebo na emailové adrese: info@ugoocista.cz. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem anebo manuálně. Registrovaný účastník programu má ve smyslu ust. § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon“), právo na informace o zpracování svých osobních údajů. Dále má registrovaný účastník programu práva dle § 11 Zákona, a to právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva, zejména v případě, že zjistí nebo se domnívá, že Správce nebo jím pověřené osoby  provádí  zpracování  jeho  osobních  údajů  v  rozporu  s  ochranou soukromého a osobního života, má právo využít postupu dle ust. § 21 Zákona. Souhlas s využitím emailové adresy registrovaného účastníka programu k zasílání obchodních sdělení může registrovaný účastník programu kdykoliv odmítnout kliknutím na odkaz v obchodním sdělení, popřípadě oznámením zaslaným na elektronickou adresu: info@ugoocista.cz, nebo na adresu sídla Správce.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto Obchodní podmínky vydává společnost UGO trade s.r.o., IČO: 277 72 659, se sídlem Za Drahou 165/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41473 (dále jen „UGO“).

3. Úvodní ustanovení

3.1. Tyto Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytnutí zboží a služeb (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi společností UGO jako poskytovatelem a fyzickou osobou starší 18-ti let (dále jen „zákazník“) prostřednictvím internetového obchodu společnosti UGO. Internetový obchod je společností UGO provozován na internetové stránce www.ugoocista.cz (dále jen „Webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní Webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

3.2. Tyto Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu zakoupit zboží a služby od společnosti UGO, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží a služeb v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

3.3. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek.

3.4. Společnost UGO na Webových stránkách nabízí účast v programu „UGO Očista“. Program „UGO Očista“ je programem, jehož podstatou je konzumace šťáv z ovoce a zeleniny vyráběných společností UGO v rámci období 3 po sobě jdoucích dnů v množství 2,5 l denně (dále jen „UGO Očista“).

3.5. Zbožím se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí tzv. „UGO balíček“, který se skládá ze šťáv z ovoce a zeleniny vyráběných společností UGO a zařazených do programu UGO Očista v celkovém objemu 7,5 l, neoprenová termotaška pro uchovávání šťáv poskytovaných v rámci programu UGO Očista a příručka k programu UGO Očista (dále jen „UGO balíček“). V průběhu UGO Očisty je dále zákazníkovi bezplatně poskytováno on-line poradenství ve formě poskytování odpovědí na dotazy zaslané prostřednictvím formuláře „on-line poradna“ na Webové stránce.

4. Uzavření kupní smlouvy

4.1. Veškerá prezentace UGO balíčku umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a společnost UGO není povinna Smlouvu uzavřít. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o UGO balíčku, a to včetně uvedení ceny UGO balíčku. Cena UGO balíčku je uvedena včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Poskytnuté ceny při objednávce jsou ceny konečné. Nevztahují se na ně další slevy ani další akce, platné pro provozovny společnosti UGO. Cena UGO balíčku zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost společnosti UGO uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním UGO balíčku. Dodání UGO balíčku je možné pouze v rámci České republiky.

4.4. Pro objednání UGO balíčku je nezbytná registrace zákazníka na Webové stránce. Zákazník po vyplnění požadovaných osobních údajů a zatrhnutí kolonky pro udělení souhlasu s dokumentem „Poučení a souhlas“ a dále s těmito Obchodními podmínkami je přesměrován přímo do webového rozhraní obchodu, kde může UGO balíček objednat u společnosti UGO. Při registraci je zákazník povinen uvádět pravdivě a správně všechny údaje.

4.5. Objednávka UGO balíčku bez registrace zákazníka není možná. Registrací na Webové stránce zákazníkovi současně, nebyl-li dosud členem klubu UGOFANDA, vzniká členství ve věrnostním programu UGOFANDA, jehož pravidla jsou přístupná na internetové stránce www.ugo.cz, s jejichž zněním zákazník souhlasí. Účastí v programu UGO Očista nevzniká nárok na připsání bodů v rámci věrnostního programu.

4.6. V rámci objednávky zákazník zvolí jednu z provozoven společnosti UGO ze seznamu, termín UGO Očisty z nabízených variant a dále způsob platby ceny UGO balíčku.

4.7. Před odesláním objednávky je zákazníku umožněno zkontrolovat a měnit údaje vyplněné zákazníkem v rámci objednávky. 

4.8. Doručení objednávky společnost UGO potvrdí zákazníkovi zprávou doručenou na emailovou adresu zákazníka jím poskytnutou v rámci registrace.

4.9. Smlouva je uzavřena teprve plnou úhradou ceny UGO balíčku zákazníkem způsobem zvoleným v objednávce.

4.10. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

5. Cena UGO balíčku a Platební podmínky

5.1. Cenu UGO balíčku a případné náklady spojené s dodáním UGO balíčku dle Smlouvy může zákazník uhradit společnosti UGO následujícími způsoby:

 

 

5.2. Společně s cenou UGO balíčku je zákazník povinen zaplatit společnosti UGO také náklady spojené s balením a dodáním UGO balíčku ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou i náklady spojené s dodáním UGO balíčku.

5.3. Společnost nepožaduje od zákazníka zálohu či jinou obdobnou platbu.

6. Dodací podmínky

6.1. Zvolí-li zákazník převzetí UGO balíčku na provozovně, zákazník obdrží příslušnou denní dávku šťáv z UGO balíčku na provozovně dle volby zákazníka v objednávce, a to každé ráno v rámci třídenního období dle otevírací doby zvolené provozovny. Při prvém převzetí obdrží zákazník současně i neoprenovou termotašku, která je součástí UGO balíčku, kterou využívá i ve zbylých dnech trvání programu UGO Očista.

6.2. Při každém předání příslušné části UGO balíčku dle odst. 4.1. i 4.2. výše je zákazník povinen se prokázat kartou UGO Očista. Nebyl-li do doby registrace zákazník členem klubu UGOFANDA, prokáže se vygenerovaným kódem, který mu byl po registraci automaticky zaslán na emailovou adresu poskytnutou v rámci registrace.

6.3. Společnost UGO upozorňuje, že šťávy, které jsou součástí UGO balíčku, musí být vždy uchovávány v chladu 2-8 stupňů Celsia!

7. Odstoupení od Smlouvy

Zákazník bere na vědomí, že hlavní součástí UGO balíčku je zboží (šťávy), které podléhá rychlé zkáze. V souladu s ustanovení § 1837 písm. e) občanského zákoníku proto není zákazník oprávněn od Smlouvy odstoupit. Právo odstoupit od smlouvy pro vady zboží tím není dotčena (viz čl. 8 těchto Obchodních podmínek).

8. Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů zákazníka společností UGO probíhá se souhlasem zákazníka v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Bližší podrobnosti zpracování osobních údajů, jakož i využití emailové adresy zákazníka k zasílání obchodních sdělení společností UGO, upravuje dokument „Poučení a souhlas“, se kterým zákazník vyjadřuje svůj souhlas při registraci.

9. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

9.1. Společnosti UGO tímto informuje zákazníka, že má právo podat návrh na zahájení mimosoudního řízení ve věci spotřebitelského sporu vzniklého z uzavřené Smlouvy, a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u společnosti UGO poprvé. Věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy uzavřené mezi společností UGO a zákazníkem je Česká obchodní inspekce.

9.2. Pravidla stanovená Českou obchodní inspekcí, která upravují postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů, stejně jako formulář pro podání návrhu, jsou zákazníkovi k dispozici na internetových stránkách České obchodní inspekce na adrese: adr.coi.cz anebo www.coi.cz.

10. Práva z vad

10.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

10.2. Společnost UGO odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména společnost UGO odpovídá zákazníkovi, že v době, kdy zákazník zboží převzal:

U potravin se za vadné považuje i zboží neoznačené datem minimální trvanlivosti a u potravin podléhající rychlé zkáze zboží, které není označeno datem použitelnosti.

10.3. Společnost UGO neodpovídá za vady zboží vzniklé z důvodu špatného skladování nebo zacházení se zbožím.

10.4. Práva z vadného plnění uplatňuje zákazník u společnosti UGO („reklamace“), a to na kterémkoli provozovně společnosti UGO (doporučujeme na provozovně vybrané v objednávce), reklamace v písemné formě lze zasílat na níže uvedenou adresu:

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy společnost UGO obdržela od zákazníka reklamované zboží.

10.5. Společnost UGO je povinna zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy zákazník právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje; společnost UGO je dále povinna vydat potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

10.6. Reklamované zboží zákazník dopraví osobně nebo zašle na místo uplatnění reklamace (běžnou formou, nikoli dobírkou). Vzhledem k tomu, že v rámci reklamačního řízení je nutno ověřit, zda zákazník koupil reklamované zboží skutečně od společnosti UGO, společnost UGO doporučuje, aby zákazník vhodným způsobem tuto skutečnost doložil, a to např. předložením kopie daňového doklady. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zákazník vyzván k odběru zboží.

10.7. Společnost UGO nebo jí pověřený zaměstnanec rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, nedohodne-li se společnost UGO se zákazníkem jinak. Bližší a další informace o stavu reklamace získá zákazník emailem: info@ugoocista.cz.

11. Další práva a povinnosti

11.1. Zákazník nabývá vlastnické právo k UGO balíčku zaplacením celé ceny UGO balíčku.

11.2. Společnost UGO je oprávněna k prodeji zboží a poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Státní zemědělská a potravinářská inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

11.3. Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

11.4. Společnost UGO není ve vztahu k zákazníkovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována společností UGO v elektronické podobě a není přístupná. Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

12.2. Kontaktní údaje společnosti UGO: adresa pro doručování: Za Drahou 165/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, adresa elektronické pošty: info@ugoocista.cz, telefon: +420 736 513 123.

12.3. Znění Obchodních podmínek může společnost UGO měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek. Veškeré změny či doplnění budou oznámení na Webové stránce.

12.4. V případě nevyzvednutí produktů do stanoveného termínu, tj. do 18. hod. každého dne, proplacená částka propadá.

12.5. Za nákup produktu UGO Očista nepřísluší nárok na načtení UGO Fanda bodů do věrnostního programu UGO. Tento produkt je z věrnostního klubu vyloučen.

12.6. Vyhrazujeme si právo změny příchutí paskalizovaných lahviček, které jsou určeny v balíčku UGO Očista jako svačina. 

Ostrava, dne 10.2.2018

UGO trade s.r.o.

Podmínky a poučení

Přijímáme platební karty

UGO očista - prověřeno odborníky

Wellnesia - zdraví nás baví

GoPay
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.